Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред.: А М Школик, В П Тимощук. Київ : Конус, 2007. 735 с.

Задихайло О А. Адміністративне право України (Загальна частина) : навч. посіб. Харків : Право, 2016. 296 с.

Скакун О Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум, 2000. 234 с.

Костюк С А. Теорія права : курс лекцій. Київ : Вентурі, 2019. 35 с.

Погребной И М. Теория права : учеб. пособие. Х : Основа, 2003. 234 с.

Біла Л Р. Види державних посад: проблеми теорії та правового регулювання : Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одеса : Юрид. л-ра, 2007. 35 с.

Битяк Ю П, Матюхіна Н П, Федчишин С А. Публічна служба : посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. Н П Матюхіна. Харків : Право, 2018. 260 с.

Грищенко І С, Мельник Р С, Пухтецька А А. Загальне адміністративне право : підручник / за заг. ред. І С Грищенко. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 568 с.

Цуркан М І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія. Харків : Право, 2010. 216 с.

Галунько В, Діхтієвський П, Кузьменко О, Стеценко С. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. 2-ге вид. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.