Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Савенкова Л. Організація вільного доступу до бібліотечних фондів як складова модернізації інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек. Бібліотек@ – стратегія розвитку : матеріали Бібліотечного форуму, м. Львів, 08.09.2015 р. Львів, 2015. С. 63-67.

Поліщук М. Бібліотечний блог–один із інструментів популяризації бібліотеки внз в соціальних медіа. Бібліотека ХХІ століття:перспективи та інновації : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 23.04.2015 р. Київ, 2015. С. 214-217.

Маршак И. Реклама как средство позиционирования современной библиотеки. Крым-2004: Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы XIМеждунар. конф, м. Судак, 05.06.2004 р. Судак, 2004. С. 15-17.

Макеев П. PR-менеджер в библиотеке: необходимость и профессиональные требования. Инженерно-педагогическое образование в XXI веке : материалы научн.-практич. конф. молодых ученых и студентов БНТУ, г. Минск, 17.05.2012 г. Минск, 2012. С. 135-139.

Назаровець М. Інтернет-комунікація як PR-інструмент бібліотеки внз. Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 23.04.2013 р. Харків, 2014. С. 100-105.

Назаровець М. Використання комунікаційних можливостей соціальної мережі Facebook бібліотеками ВНЗ. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнар. наук-практ. конф., м. Львів, 11.01.2013 р. Львів, 2013. С. 183-190.

Сікора Г. Імідж бібліотеки, який він?. Час. Суспільство. Бібліотека : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 24.11.2011 р. Луганськ, 2011. С. 97-103.

Клименко А Л Міжнародно-правове регулювання працевлаштування молоді. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харківський національний університет внутрішніх справ, 30.11.2018 р. Харків, 2018. С. 364.

Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів : сучасні наукові підходи до визначення. Міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 21.10.2014 р. Київ: НБУВ НАН України, 2014. С. 269-272.

Боровик Ю. Библиотечная реклама как средство формирования имиджа библиотеки: теоретические аспекты. Белорусская национальная культура и личность : сб. материалов XXXVIII Итоговой науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, м. Минск, 19.04.2013 р. Минск, 2013. С. 10–16.