Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Андронов А. Доменное имя как часть информационного ресурса : Опубликованно в журнале "ИС Промышленная собственность" в 2004 г. Москва. URL: http://patentus.ru/statyi/tz/domennoe_imya.html. (дата звернення: 11.05.2020).

ИВАНОВА В В. Преступное насилие. URL: http://adhdportal.com/book_1657.html. (дата звернення: 27.05.2020).

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 року : Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15. (дата звернення: 10.05.2020).

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05. (дата звернення: 27.05.2020).

GERMAN CRIMINAL CODE. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_am2013_en.pdf. (дата звернення: 27.05.2020).

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. : Протокол ратифіковано Законом N 1763-14 від 01.06.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583. (дата звернення: 09.05.2020).

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. : Зібрання чинних міжнародних договорів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134. (дата звернення: 08.05.2020).

Бусел В Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000728%5F1. (дата звернення: 27.05.2020).

Модельный закон об оружии. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_a16. (дата звернення: 27.05.2020).

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України "Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text. (дата звернення: 27.05.2020).